Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie
Trainer | (Business)coach | Schrijver | Spreker | Motivator | Inspirator

(Versie juli 2023)

De powervrouw & de poweracademie is een eenmanszaak gedreven door Anne-Marie Lorier opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72140712.
Anne-Marie Lorier handelt eveneens onder de namen ‘De powervrouw’ en ‘de Poweracademie’ en zal in deze voorwaarden worden genoemd.

Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie
Dam 6a, 4331GJ, Middelburg

https://depowervrouw.nl

connect@depowervrouw.nl

Telefoonnummer: 06-13421668

1. DEFINITIES

 1. a)  Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. b)  Offerte: Elke aanbieding van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie die wordt gedaan aan opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 3. c)  Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie geleverd wordt.
 4. d)  Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie de overeenkomst sluit.
 5. e)  Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 6. f)  Schriftelijk: Alle communicatie tussen Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie die betrekking heeft op

de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.

 1. g)  Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie en opdrachtgever waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 2. h)  Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie geen invloed kan uitoefenen en waardoor Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
 3. i)  Partijen: Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie en de opdrachtgever samen.

 

Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie - Algemene voorwaarden juli 2023 1

 

j) Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

2. ALGEMEEN

 1. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie richt zich met name op het coachen van voornamelijk vrouw om het bewustzijn te vergroten naar meer verbinding, rust en zelfliefde. Busniness coaching vindt zowel ook plaats om de eigenaar van die bedrijf lees bedrijven zelfontwikkeling coaching toe te passen naar meer comfort binnen het opgebouwde bedrijf. Meer potentieel in het bedrijf tot zijn recht laten spreken. (online als in real live, 1-op-1 als in groepsverband), meer concreet:
  • Zelfontwikkeling in bewustzijn te vergroten. Patronen te doorbreken en het meer eigen te maken vanuit de (onbewuste) kindtijd naar volwassen leefstijl.
  • Business gerelateerd: Advies, training en coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zoals leiderschap met als focus: groei van het bedrijf;

alles in de meest ruime zin van het woord.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie en een opdrachtgever, waarop Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

 1. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 2. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling

goedkeurende opdrachtverstrekking met Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.

 1. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst

van of met Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie, voor zover daar in onderlinge overeenstemming

tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

 1. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze

voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

 1. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het

overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 1. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de

nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
 2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
 1. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Alle offertes en prijsopgaven door Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
 3. Eveneens heeft Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 4. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij het business wise wordt afgelegd is het exclusief BTW.
 5. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte

opgenomen aanbod, dan is Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie daar niet aan gebonden. De

overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie anders aangeeft.

 1. Tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of

namens haar aan Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

4. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie.
 3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.
 5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, weken, enkele maanden tot een jaar. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.
 6. Indien na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de opdrachtgever nog recht heeft op een bepaald onderdeel/ bepaalde onderdelen van een programma, heeft de Opdrachtgever 1 (lees: één) maand de tijd om dit onderdeel/deze onderdelen te claimen en in te (laten) plannen. Als de opdrachtgever aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als de opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen deze rechten te vervallen.

5. (BUSINESS)COACHING EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Een wezenlijk onderdeel van het aanbod van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie betreft de samenwerking tussen partijen via (business)coaching, zoals deelname aan een VIP-dag, evenement, maandprogramma, weekprogramma of Jaarprogramma, waarbij 100% commitment aan de zijde van de opdrachtgever verplicht wordt gesteld voor een goede samenwerking. Voor opdrachtgevers die gecoacht worden gelden deze specifieke afspraken uit dit artikel.
 2. Enkel  Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf de bevestiging van de opdracht, opdrachtgever te weigeren als deelnemer in het programma, als Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie van mening is dat er geen goede match is en/of om de kwaliteit van de groep te bewaken, zulks in de meest ruime zin van het woord. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie behoudt hierop altijd een finale accordering.
 1. Indien de situatie onder artikel 5, lid 3, zich voordoet, is de opdrachtgever verplicht de

aanbetaling te voldoen. Als reeds een groter deel dan de aanbetaling of de gehele factuur is

voldaan, zal Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie het bedrag tot aan de aanbetaling crediteren.

 1. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een

opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:

  1. a)  de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betalen, geen commitment tonen, herhaaldelijk rapportages niet invullen of zich in het algemeen niet coachbaar opstellen). Restitutie is in dit geval niet mogelijk;

  1. b)  na het sluiten van de overeenkomst Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. c)  als Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. d)  of als door de vertraging aan de kant van Opdrachtgever niet langer van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  4. e)  Voorts is Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie kan worden gevergd.
 1. Als een opdrachtgever recht heeft op periodieke individuele calls (zoals telefonisch, via Skype, Zoom of een ander medium), dan dient dit in de betreffende periode te zijn opgemaakt. Het recht van Opdrachtgever op deze calls vervalt binnen 1 (lees: één) maand, als het niet doorgaan van een call te wijten is aan Opdrachtgever. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Opdrachtgever. Alternatieve afspraken zijn alleen in onderling overleg mogelijk.
 2. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden (zoals omschreven in dit artikel) zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om verkregen stukken, bijvoorbeeld bestanden, trainingsmaterialen en inloggegevens voor bijvoorbeeld deelname aan een onlineprogramma/ offlineprogramma, te delen met derden. Op het niet naleven hiervan kan Opdrachtgever een boete worden gegeven en/of aansprakelijk worden gesteld, voor de hierdoor ontstane schade en gevolgschade.
 4. Om de veiligheid voor alle deelnemers binnen een programma te kunnen waarborgen, is het Opdrachtgever ook uitdrukkelijk verboden om informatie, ideeën, concepten, hersenspinsels, documenten, content et cetera, zulks in de meest ruime zin van het woord, die al dan niet vertrouwelijk gedeeld worden tussen deelnemers onderling, in de eigen bedrijfsvoering te gebruiken.
 5. De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat als in het programma gebruik wordt gemaakt van online tools waarop Opdrachtgever hoorbaar zou kunnen zijn (zoals een online Q&A), dat deze opnames in de online omgeving van de Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie beschikbaar blijven. Opdrachtgever geeft hierbij zijn toestemming en verleent aan Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie onvoorwaardelijk het recht om van zijn/haar aanwezigheid en/of prestatie in het kader van het programma opnamen te maken, alsmede om deze opnamen en de daarin verwerkte (bijzondere) persoonsgegevens in de Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie te bewaren, al dan niet in bewerkte vorm, te reproduceren, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend zonder enige beperking in territoir, tijd of wijze van exploitatie.

10. Voor zover Opdrachtgever op grond van zijn aanwezigheid en/of prestatie in het Programma enig recht van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten zou kunnen doen gelden, wordt Opdrachtgever geacht deze door goedkeuring van deze voorwaarden geheel en onvoorwaardelijk over te dragen aan de Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie. Opdrachtgever doet hierbij ook afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 onder a, b en c van de Wet op de Naburige rechten en van de rechten genoemd in artikel 25 lid 1 onder a, b en c en 45e onder a, b en c van de Auteurswet.

6. INSCHAKELEN VAN DERDEN

 1. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Als de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie zo nodig communiceren.

7. RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend B Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie daartoe bevoegd.
 2. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht - op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze - te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer de opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van naam van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie openbaar wil maken of wil verveelvoudigen, wordt hiervoor eerst schriftelijke toestemming van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie verleend.
 3. De in het kader van de opdracht door Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 4. Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, training, workshop, event et cetera en die op de een op andere wijze kennisnemen van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot de online academie, online omgeving, social media, website e.d., zulks in de meest ruime zin van het woord, zullen zich ervan moeten vergewissen dat op alle informatie en werken van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie intellectueel eigendom rust en daarmee worden beschermd.
 5. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.
 6. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.
 7. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.
 8. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie geen bewaarplicht richting, tegenover, naar elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 9. De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie zijn aangegaan of op enige andere manier opdrachten voor Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie uitvoeren.

8. GEBRUIK VAN HET RESULTAAT

 1. De opdrachtgever verkrijgt het “recht tot gebruik” van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming, mits de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst met Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie.
 2. Zijn er over de bestemming (zoals bedoeld in artikel 7, lid 1) geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.
 3. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken wordt geregeld.
 4. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding.
 5. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal de overeengekomen vergoeding, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen.
 6. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betaling)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; als de opdracht voortijdig wordt beëindigd; ingeval van faillissement van de opdrachtgever.
 7. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. Hierbij wordt Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie geacht de belangen van opdrachtgever te respecteren en hiermee rekening te houden bij haar eigen gebruik.

 

9. BETALING(SVOORWAARDEN)

 1. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie houdt een betaaltermijn aan van 5 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 2. Facturatie gebeurt altijd vooraf, tenzij partijen hier vooraf andere afspraken over hebben gemaakt.
 3. In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit geldt uitsluitend bij deelname aan een programma. Hiervoor geldt altijd een opslag en een niet- restitueerbaar deel.
 4. Indien de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om boetevrij het op dat moment resterende bedrag af te lossen. Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.
 5. De eventuele kosten die Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.
 6. Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 8. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. Dat kan inhouden dat je niet wordt toegelaten een event bij te wonen, een VIP-dag niet zal worden gepland, een coachcall niet doorgaat et cetera.
 9. Als hetgeen in artikel 8, lid 7, zich voordoet, heeft Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.
 10. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
 11. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.
 12. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 13. Bij bestaande klanten kan B Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

10. OVERMACHT

1. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer

Geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 1. Als Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft B Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. In geval van overmacht zal Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

11. ONTBINDING, OPSCHORTING EN ANNULERING(SVOORWAARDEN)

 1. Zowel Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
  1. i)  een verzoek tot faillissement;
  2. ii)  (voorlopige) surseance;
  3. iii)  of schuldsanering;

wordt ingediend, zonder enige verplichting van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie tot betaling van

enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 1. De opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email en in

onderling overleg te annuleren.
Annulering is een feit als Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

 1. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald.
 2. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie heeft dan wel het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit:
  a. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,

b. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering:
- Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten;
- Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
- Tussen 1 dag en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 75% annuleringskosten
- Op de dag zelf (vanaf 24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.

 1. Voor het volgen van een (online) programma/traject gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

(Online) Programma
Bij het volgen van een (Vip-dag, x-weken, drie-maanden, halfjaar- of jaar-) programma, geldt het volgende:
- Voor het deelnemen aan een programma is 100% commitment gevraagd. Natuurlijk kan het voorkomen dat er geen goede match blijkt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, of dat het programma niet passend blijkt. Daarom geldt er een garantietermijn tot en met 14 dagen na aanvang van het programma.
- Opdrachtgever is in dat geval de overeengekomen aanbetaling en gemaakte (on)kosten verschuldigd.
- Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven.
- De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd. - Bij tussentijdse opzegging buiten deze garantietermijn en of in overige gevallen door opdrachtgever, blijft de betalingsverplichting gehandhaafd voor de hoogte van het oorspronkelijk overeengekomen orderbedrag. Evenmin kan sprake zijn van restitutie.

 1. Voor het kopen van een ticket of het bijwonen/volgen van bijvoorbeeld events en workshops gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:
 2. Tickets/Events/Workshops/(Online) materiaal
  Dit is niet restitueer baar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (indien beschikbaar, denk aan ticket voor een nieuwe datum).
 3. Voor de aankoop van onlinemateriaal geldt in alle gevallen dat dit niet restitueer baar is.
 4. Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een

feit als Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail.

 1. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft opdrachtnemer het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.
 2. Bij het bepaalde in artikel 9, lid 5, heeft alleen Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie het recht hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken te maken.
 3. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
 4. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan de zijde van de opdrachtgever.
 5. Is Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal B Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

12. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

 1. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
 2. Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie of door Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie jegens opdrachtgever voor niet- nakoming van de garanties (als bedoeld in artikel 10 en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11 van deze voorwaarden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie toerekenbare, directe schade.
 2. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie aansprakelijk tot de factuurwaarde.
 3. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
 4. Aansprakelijkheid van B Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie, is de aansprakelijkheid van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie tot de vergoeding van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie BUSINESS voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen als deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

14. KLACHTEN EN RECLAME

 1. In het geval er sprake is van een klacht over Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie dan dient de opdrachtgever deze klacht binnen 7 dagen na constatering eerst schriftelijk in te dienen bij Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie.
 2. De opdrachtgever heeft eveneens gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde (online) producten melden aan.
 3. Indien de reclame gegrond is, zal Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie dit proberen te verhelpen.
 4. Wanneer aan Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie binnen de genoemde termijn geen gebreken

gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

 1. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

7. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

15. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  - Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  - de informatie algemeen bekend wordt;
  - Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Opdrachtgever is ook verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen. Denk hierbij aan deelnemers van een jaarprogramma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen in een besloten Facebookgroep, op een event, op een LIVE-dag met groep et cetera.
 5. Persoonsgegevens die Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

16. WIJZIGING VOORWAARDEN EN VINDBAARHEID

 1. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie.

Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

 1. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te

lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

 1. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie

is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.

Anne-Marie Lorier oprichtster van de Powervrouw & de Poweracademie - Algemene voorwaarden juli 2023